Czym jest Pacyfizm – wybrane definicje z polskiego internetu

Aby zrozumieć ideę Pacyfizmu musimy zrozumieć czym jest Pacyfizm.
W tym wpisie podam Tobie 3 definicje pacyfizmu. Co ważne będą one zasięgnięte, z “polskiego internetu“.
Sprawdzimy wspólnie, czy definicje w Polsce różnią się od tych na świecie.Pacyfizm wg. Słownika języka polskiego PWN

1. «pogląd głoszący konieczność zaprzestania i niewszczynania wojen»

2. «ruch społeczno-polityczny działający na rzecz utrzymania pokoju, potępiający wszystkie wojny bez względu na ich przyczyny i charakter»
• pacyfistyczny • pacyfista • pacyfistka

Źródło:
https://sjp.pwn.pl/sjp/pacyfizm;2570248.html


Pacyfizm wg. Wikipedia.org

Pacyfizm (łac. pac- od pax dpn. pacis „pokój” oraz -ficus od facere „czynić”[1]) – ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wojny, a także przygotowania do nich. Pacyfiści domagają się ustanowienia trwałego pokoju między narodami oraz chcą, aby wszelkie konflikty rozwiązywane były zgodnie z literą prawa międzynarodowego bez uciekania się do użycia sił zbrojnych. Pacyfizm można podzielić na różne nurty: część z nich wyraża aprobatę wobec niektórych wojen (np. wojny obronnej), inne natomiast charakteryzują się jednolitym stosunkiem do każdej wojny, niezależnie od jej przyczyny[2].

W okresie PRL ruch hippisowski przyczynił się do popularyzacji idei pacyfistycznej na terytorium Polski[3]. Hippisi propagowali palenie książeczek wojskowych, odmawiali stawienia się w jednostkach wojskowych i uprawiali inne formy biernego oporu. Nieodłącznym symbolem pacyfistów tych czasów stała się pacyfa.

Pacyfizm jest związany z szerokim spektrum poglądów politycznych, występując w licznych odmianach w różnych krajach[2].

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyfizm


Definicja pacyfizmu w Encyklopedia PWN

pacyfizm
[łac. pacificus ‘wprowadzający pokój’ < pax ‘pokój’, facere ‘czynić’]:

1) Zespół poglądów głoszących konieczność usunięcia bądź ograniczenia wojen i zapewnienia ludzkości pokoju. Idea pacyfizmu wyrażająca się w dążeniu do stworzenia świata wolnego od przemocy i wojen występuje w wielu systemach filozoficznych, religijnych, społecznych, zawiera ją m.in. konfucjanizm, buddyzm, w starożytnej Grecji opowiadali się za nią niektórzy stoicy, w nurcie tradycji hebrajskiej — esseńczycy oraz pierwsi chrześcijanie (z czasem stanowisko Kościoła ewoluowało do pacyfizmu umiarkowanego, czego wyrazem była przyjęta w średniowieczu koncepcja wojny sprawiedliwej); głosiły pacyfizm średniowieczne sekty (albigensi, waldensi), później protestantyzm (bracia czescy, bracia polscy, baptyści oraz kwakrzy, reprezentujący stanowisko skrajnie pacyfistyczne).

2) Ruch społeczno-polityczny działający na rzecz pokoju, który zaczął się rozwijać na początku XIX w. Pierwsze towarzystwo pacyfistyczne założył 1815 D. Low Dodge w Nowym Jorku, 1816 powstało w Londynie — z inicjatywy kwakrów — Stowarzyszenie na rzecz Popierania Trwałego i Powszechnego Pokoju; 1843 zorganizowano w Londynie kongres pacyfistów brytyjskich i amerykańskich; 1848 odbył się w Brukseli pierwszy międzynarodowy kongres pacyfistyczny, na którym rozpatrywano m.in. problemy pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych; w 2. połowie XIX w. duży rozgłos zyskała działająca w Europie Liga Pokoju i Wolności, założona1867 w Genewie. Pod koniec XIX w. istniało ponad 400 organizacji pacyfistycznych; w tym okresie pacyfiści zaczęli wysuwać, poza generalnym żądaniem odrzucenia wojny jako metody rozstrzygania sporów, również propozycje szczegółowe: powszechnego rozbrojenia, a zwłaszcza likwidacji regularnych sił zbrojnych, nieingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw, ustanowienia stałych trybunałów rozjemczych, które rozstrzygałyby spory między państwami prowadzące dotychczas do konfliktów zbrojnych. Działalność pacyfistów miała wpływ na przebieg i rezultaty konferencji pokojowych 1889 i 1907 w Hadze, przyczyniła się do ustanowienia przyznawanej od 1901 Pokojowej Nagrody Nobla. W okresie międzywojennym działania podejmowane przez pacyfistów (choć bardzo istotne z moralnego punktu widzenia) okazały się nieskuteczne politycznie.

Źródło:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pacyfizm;3953146.html

Leave a Reply